Förutsättningar för ny bebyggelse

Planområdet består idag av åkermark som ligger likt en bred kil mellan befintlig infrastruktur och Kungsbackaån. Området avgränsas tydligt mot sin omgivning där gränsen mot väster utgörs av Norra Annebergsvägen och mot öster av Kungsbackaån. Storåvägen och Älvsåkersvägen korsar området och ska bevaras i sitt befintliga läge. Ytterligare en förutsättning är att antal infarter längs såväl Norra Annebergsvägen som Älvsåkersvägen är begränsade och avståndet mellan dem är styrda (minst 100 meter).

Väster om Norra Annebergsvägen ligger Västkustbanan med regional tågtrafik. Västkustbanan klassas som en farligt gods-led och ett säkerhetsavstånd till ny bebyggelse måste beaktas. Närheten till tåg- och biltrafik innebär också att området måste planeras med hänsyn till höga nivåer på bullervärden. I detaljplaneskedet har en bullerutredning gjorts, se bilaga. Av utredningen föreslagna ändringar har beaktats och ytterligare bullerdämpande åtgärder kan göras för att skärma gårdsmiljön.

Pendeltågstationen i sydvästra hörnet av området är en stor målpunkt i Anneberg som bör få en tydlig koppling till området. Även verksamheten på södra sidan av Älvsåkersvägen och busshållplatsen där ska ges en naturlig och trygg passage till den nya bebyggelsen.

I dagsläget finns ett underskott av mindre bostäder i kommunen som helhet och även specifi kt i Anneberg Älvsåker.Mindre bostäder efterfrågas bland annat av unga vuxna, äldre och ensamstående. Annebergs befolkning liknar Kungsbacka Kommuns befolkning i stort. Det finns en något större andel barnfamiljer och en lägre andel äldre.

GDPR

Den 25maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och i och med detta så sker förändringar gällande hur personinformation får behandlas. Vi vill därmed säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och schysst sätt.

Som ett led i vårt arbete med att anpassa oss till GDPR så anpassar vi även vi våra policies angående personuppgiftshantering enligt GDPR.

Ta gärna del av detta och har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.