Områdesanalys & förutsättningar

ANNEBERG

Fem minuter med tåg från Kungsbacka och 20 minuter från Göteborg ligger Anneberg med ca 1500 invånare. Området består till största del av villabebyggelse samt några kommunala verksamheter. Pendeltågstationen gör att tillgängligheten till kollektivtrafik är god och närheten till Kungsbackaån och omkringliggande naturområde är ytterligare en kvalité i området. Bilförsörjningen till området utgörs främst av Göteborgsvägen samt de två gatorna som löper längs med det aktuella detaljplaneområdet, Älvsåkersvägen och Norra Annebergsvägen.

AKTUELLT OMRÅDE

Området är idag till största delen obebyggt till följd av en medveten strategi där åkermark bevarats för framtida ändamål. Detta har omprövats och idag bedöms platsen ha en sådan strategisk betydelse, med närheten till pendeltågstation samt möjligheten att skapa ett nytt centrum, att exploateringens fördelar överväger nackdelarna med att bebygga åkermark.
I norr finns arkologiska värden som har utretts. Som tidigare åkermark kännetecknas området historiskt sett av jordbruk och ladugårdsbebyggelse.

NYA ANNEBERG C

Området planeras att innehålla ca 350-400 bostäder fördelade på flerbostadshus och radhus, där upplåtelseform och lägenhetsstorlekar varierar. Ett vård- och omsorgsboende och en förskola placeras i anslutning till det nya centrumet. I området planeras också för ett gruppboende, parkeringsdäck samt energistation.

GDPR

Den 25maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och i och med detta så sker förändringar gällande hur personinformation får behandlas. Vi vill därmed säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och schysst sätt.

Som ett led i vårt arbete med att anpassa oss till GDPR så anpassar vi även vi våra policies angående personuppgiftshantering enligt GDPR.

Ta gärna del av detta och har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.