Södra kvarteret

ETT KVARTER SOM STÄRKER ÄLVSÄKERSVÄGEN

Det södra kvarteret erbjuder service i bottenvåningen mot Älvsåkersvägen och stärker tätortens karaktär mot vägen. Inåt kvarteret sänks höjdern, bilarna hålls i utkanten av kvarteret och karaktären som helhet påminner om kvarteren norr om vägen.

UTEPLATSER
EN KVARTERSGEMENSAM GÅRD

Kvarteret har en gemensam gård att dela på. Ytan blir platser för liv och rörelse med grönska, lek och lärande i en bilfri miljö. Gården planeras framförallt för odling, vilket skapar tillit och trygghet. Fruktträd, odlingslådor och växthus ger förutsättningar för lokal matproduktion. Odlingar planeras på mark där jorden har brukats sedan urminnes tider, med förhoppning om bördig mark och stora skördar.

DEN PRIVATA TRÄDGÅRDEN

Varje flerbostadshus har en privat trädgård med möjlighet till avkoppling och umgänge med de närmsta. Bakom grönskande häckar finns ytor för individuell frihet.

HUS MED ENTRÉBALKONGER

De effektiva husen har en vertikal kommunikationsdel, vilken ligger ut mot gatan. Trappan ansluter till entrébalkonger som vänds ut mot det offentliga gaturummet, medan de privata balkongerna är vända mot trädgården.

KOMPLEMENTHUS

I kvarteret skapas möjlighet för komplettering med mindre byggnader. Dessa volymer kan nyttjas som växthus, förråd, miljöhus, snickarverkstad eller liknande.

REKREATION

Kvarteret ingår i det nya stadtionssamhället och får tillgång till samma utbud av rekreativa miljöer, mötesplatser och öppna gårdar som övriga boende. Avståndet mellan husen i väst-östlig riktning är 36 m och kvarterets storlek är 73×69 m. Med våningshöjder på mellan fyra, tre och två våningar ger det goda förutsättningar för solljus på gården.

Närheten till årummet ger möjlighet till rekreation på nära avstånd. Här kan de boende fiska, grilla, anordna picknick och träffa grannar och vänner.

CYKELPARKERING

Cykelparkeringar finns utplacerade inom kort avstånd från samtliga bostäder, i anslutning till cykelvägar, vilket underlättar och uppmuntrar till cykling och hållbara färdsätt. På strategisk plats kan cykelstation placeras så att boende kan fixa med sin cykel.

BILPARKERING

Parkering finns inom området söder om Älvsåkersvägen. Placeringen gör att de hamnar på behagliga avstånd från samtliga bostadsentréer. Elladdare planeras inom området på valda platser.

GDPR

Den 25maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och i och med detta så sker förändringar gällande hur personinformation får behandlas. Vi vill därmed säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och schysst sätt.

Som ett led i vårt arbete med att anpassa oss till GDPR så anpassar vi även vi våra policies angående personuppgiftshantering enligt GDPR.

Ta gärna del av detta och har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.