Mötesplatser

ÅKERMARKEN SOM INSPIRATION

Området är inspirerat av den befintliga åkermarken i sin planering och struktur där ett finmaskigt gatunät skapar fält med olika bebyggelse, karaktär och funktion.

FÄLTENS KARAKTÄR

De mest privata fälten återfinns närmast husen där de egna uteplatserna och husgemensamma gårdarna finns. Mellan husen skapas de gemensamma, halvprivata storgårdarna där grannskapet har stor individuell frihet att själva planera och utforma sin närmsta omgivning.

Några strategiskt valda fält blir publika mötesplatser med till exempel torgfunktion, utegym eller uppställning för teatervagn. Den mest offentliga delarna av området blir torget och naturstråket närmast Kungsbackaån. Torget öppnar upp sig mot korsningen Norra Annebergsvägen och Älvsåkersvägen och blir en naturlig entré till området medan naturstråket vänder sig mot Kungsbackaåns omgivningar som bevaras och förädlas för ökad tillgänglighet.

Från privat till offentligt

PRIVATA TRÄDGÅRDAR

I den privata trädgården finns möjlighet till avkoppling och umgänge med de närmsta. Bakom en häck eller staket finns generösa ytor för individuell frihet. Här kan även mindre uthus placeras, vilket kan möta behovet av extra förråd, sovrum, växtrum, cykelskjul eller varför inte en bastu?

STORGÅRDAR

I området skapas platser för gemensamt umgänge mellan grannhusen. Från stigar mellan häckar och fasader öppnar platser upp sig som kan erbjuda en variation av aktiviteter såsom utomhusgym, boulespel och lekplatser för de minsta. Dessa ytor blir platser för liv och rörelse med grönska, ytor för lek och lärande i en trygg och bilfri miljö. Kopplingar mellan gård och gaturum ger också trygghet dygnet runt där medmänniskor finns nära till hands.

PUBLIKA MÖTESPLATSER

De sociala aspekterna belyses även genom att planera för ett levande område där rekreation, naturupplevelser och ett aktivt liv underlättas. Vid centrum träffas grannar naturligt utanför kvarterets café eller närbutik. I anslutning finns ett seniorboende och en eventuellt framtida förskola, vilka båda gynnas av möjligheten till utomhusvistelse och gemensamma aktiviteter.

ÅRUMMET

Mot Kungsbackaån bevaras marken fri från ny bebyggelse. Zonen mellan de nya bostäderna och ån är en grön korridor med möjlighet till vistelse utomhus i natursköna omgivningar. Markens existerande karaktär bevaras och förädlas med möjlighet att introducera varierad odling eller utomhusgym och naturliga lekplatser. Här träffas alla i området, även övriga boende och besökare i Anneberg.

GDPR

Den 25maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och i och med detta så sker förändringar gällande hur personinformation får behandlas. Vi vill därmed säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och schysst sätt.

Som ett led i vårt arbete med att anpassa oss till GDPR så anpassar vi även vi våra policies angående personuppgiftshantering enligt GDPR.

Ta gärna del av detta och har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.