ÖVERGRIPANDE PLANIDÉ

VISION: LEVANDE STATIONSUTVECKLING NÄRA NATUREN

Det stationsnära läget och ett stort småhusbestånd inom kommunen, medför att läget kan bli attraktivt för olika målgrupper. Förslaget eftersträvar att skapa en attraktiv livsmiljö, nära naturen, med tillgång till service och olika typer av mötesplatser.

Bebyggelsestrukturen anpassas till de olika förutsättningarna och placeringen i området. Längst i söder närmast pendeltågsstationen planeras för ett centrum med en tätare och högre bebyggelse. Närmare ån och naturen blir istället volymerna mindre och mer fritt placerade. Huskropparna placeras i längsgående riktning med vägnätet där gatusidan av husen blir av en mer ordnad karaktär medan gårdssidan inbjuder till en mer individuell och friare utformning.

IDENTITET FRÅN PLATSEN

Platsen präglas historiskt av jordbruk och för jordbruket tillhörande hustypologier. Ofta organiserades dessa kring en storgård med plats för både det privata och offentliga där flera hushåll levde tillsammans. Med utgångspunkt i denna enkla, välkända form skapas en stark och tydlig identitet i området som utvecklats i några olika hustyper.

SOCIALT INKLUDERANDE

Läget vid stationen och tilgång till lokal service gör stadsdelen attraktivt för en stor variation av målgrupper. Flera mindre bostäder planeras för hushåll med 1-2 boende, vilket ger unga och mindre hushåll tillgång till den lantliga gemenskapen. Utöver detta planeras även bostäder för barnfamiljer. Kommunen planerar för förskola och vård- och omsorgsboende. Alla möts offentliga rum som tillåter både rekreation och eget engagemang.

OMGIVET AV GRÖNSKA

Från stigar mellan häckar och fasader öppnar platser upp sig som kan erbjuda en variation av aktiviteter. Mot Kungsbackaån bevaras marken fri från ny bebyggelse. Zonen mellan de nya bostäderna och ån är en grön korridor med möjlighet till rekration.

Det finns goda möjligheter till gemensam odling i området.

GEMENSKAP OCH FLEXIBILITET

I området skapas platser för gemensamt umgänge mellan grannhusen. Plats för de boende att addera mindre komplementbyggnader ges, där man tillsammans kan planera för aktiviteter, odling, växthus och andra önskade komplementbyggnader.

Åpromenaden, torget och förskolans lekplats kan bli målpunkter som används av invånare från ett större område än planområdet.

GESTALTNING

Med en modern omtolkning av bondgården och dess uthus och lador ges området en tydlig identitet. Volymen upprepas i olika skalor, våningsantal och riktning för att ge variation inom ett sammanhållet formspråk. Ytterligare variation skapas av att trä som fasadmaterial används i olika färger och former. PÅ flerfamiljshusen används andra material och inslag av trä. De valda kulörerna ger området en unik karaktär med en sammanhållen helhet.

GDPR

Den 25maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och i och med detta så sker förändringar gällande hur personinformation får behandlas. Vi vill därmed säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och schysst sätt.

Som ett led i vårt arbete med att anpassa oss till GDPR så anpassar vi även vi våra policies angående personuppgiftshantering enligt GDPR.

Ta gärna del av detta och har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.